สาระน่ารู้ : ขี้เหล็กอเมริกัน Cassia spectabilis (Caesalpiniaceae), American Cassia.

ขี้เหล็กอเมริกัน Cassia spectabilis (Caesalpiniaceae), American Cassia. ขี้เหล็กอเมริกัน ชื่อพฤกษศาสตร์ที่ทางราชการรับรองคือ Cassia floribunda Cav แต่ชื่อที่นิยมเรียกกันทั่วไปคือ C. spectabilis [...]