“กรวย” ปลูกใช้ประโยชน์คุ้ม

ไม้ชนิดนี้ มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดแรกเรียกว่า “กรวย” อีกชนิดหนึ่งเรียกกันทั่วไปว่า กรวยป่า ซึ่งทั้ง 2 ชนิด จะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกันมากจนเกือบแยกไม่ออกว่าต้นไหนเป็น “กรวย” หรือ [...]