In ข่าวสารทั่วไป, บทความ
[cmsms_row][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_image align=”center” link=”https://nepolice.go.th/wp-content/uploads/2016/02/one-map.jpg” animation_delay=”0″]663|https://nepolice.go.th/wp-content/uploads/2016/02/one-map-300×225.jpg|medium[/cmsms_image][cmsms_divider type=”solid” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″][cmsms_text]
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) โดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัล และพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ และเพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน
                 โดยในวันนี้ (21 มกราคม 2559) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯร่วมในพิธีเปิดโครงการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) และร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ในโอกาสนี้ด้วย
                   จากปัญหาการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐมีความรุนแรงมากขึ้น ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่มีการพิพาทหรือพิสูจน์สิทธิ์ส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาการทับซ้อนกันของแนวเขตที่ดินของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้แนวเขตที่ดินของรัฐ มีความถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย ใช้แผนที่กลางมาตราส่วนเดียวกัน รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ จำนวน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งดำเนินการพิจารณากำหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัลมาตรา 1 : 4000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้
                  ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) มีดังนี้
                   1) ประเทศไทย มีแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นรูปธรรม ในมาตรฐานเดียวกัน คือมาตราส่วน 1 ต่อ 4000
                   2) เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าไม้
                   3) เพื่อจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในที่ดินของรัฐ สำหรับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐต่อไปในอนาคต
                   4) ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์อย่างน้อย 40% ของพื้นที่ประเทศ
                   5) สามารถนำแนวเขตที่ได้รับไปสู่การรับรองแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้มีผลทางกฎหมาย และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวเขตที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และปัญหาการทับซ้อนที่ดินของรัฐและประชาชน
(ที่มา : www.mnre.go.th )
[/cmsms_text][cmsms_divider type=”solid” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″][cmsms_text animation_delay=”0″]

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]
Recommended Posts