In ข่าวสารทั่วไป

“บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะประชุมสิ่งแวดล้อมเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม-เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ปลวกแดง-บ้านค่าย-นิคมพัฒนา จ.ระยองเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ…..ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และเห็นชอบกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งประกอบด้วยกรอบการสนับสนุน 6 ด้าน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ กรอบที่ 1 การปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรอบที่ 2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน กรอบที่ 3 การจัดการขยะและน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรอบที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบที่ 5 การสนับสนุนการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกรอบที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายและผู้มีสิทธิยื่นขอรับการสนับสนุนตามกรอบทิศทางการให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564 ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนตำบล และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (เฉพาะกรอบที่ 2)

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่อ.ปลวกแดง อ.บ้านค่าย และอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่อำเภอปลวกแดง อ.บ้านค่าย และอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการ 13 ข้อ ดังนี้ 1.กำหนดคำนิยาม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกิดความชัดเจนในการตีความของกฎหมาย และป้องกันการเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 2.กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจำแนกขอบเขตพื้นที่เป็นบริเวณย่อย เพื่อเป็นฐานในการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 3.มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องห้ามการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นที่จากลักษณะตามธรรมชาติและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ 4.มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องการตรวจสอบและควบคุม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 5.การกำหนดให้โครงการหรือกิจการ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

6.-8.มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาจัดทำแผนฟื้นฟู รวมทั้งดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 9.-13.มาตรการที่มีลักษณะเป็นบทเฉพาะกาล ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรองรับกรณีต่าง ๆ ที่มีหรือเกิดขึ้นแล้ว ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ

ที่มา : www.matichon.co.th

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

counter

Recommended Posts