In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.พร้อมกับพวกชุด ชป.๓ (จันทบุรี-ตราด) โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส. พ.ต.ท.เอกศิษฎ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส. พ.ต.ท.กรวิชญ์ กระแสแสง สว.กก.๒บก.ปทส.ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานประกอบด้วย
๑.จนท.อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
๒.จนท.ทหารพราน ร้อย ทพ.นย.๕๑๒
๓.จนท.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖
๔.จนท.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๑ (ห้วยสะพานหิน)
๕.จนท.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖
ได้ร่วมกันจับกุมตัว
๑.ผู้ต้องหา อายุ ๒๖ ปี อาศัยอยู่บ้านโอตาเตี๊ยะ อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
ของกลางในการกระทำผิด
๑.ไม้แดงจีนแปรรูป จำนวน ๑ แผ่น คิดเป็นปริมาตร ๐.๐๑ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)
๒.เลื่อยโซ่ยนต์สีส้มขาว จำนวน ๑ เครื่อง แผ่นบังคับโซ่จำนวน ๑ แผ่น โซ่เลื่อย จำนวน ๑ เส้น

โดยกล่าวหาว่า
การกระทำของผู้ถูกจับกุมเป็นการกระทำความผิด พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๔ ม.๑๖(๒)ฐาน เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ้งไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ม.๑๑ ฐานทำไม้ หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาติ ม.๖๙ ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปใว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม.๑๔ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่าไม้ ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่ป่าสงวนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ม.๔ ห้ามมิให้ผู้ใด มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

เหตุเกิดที่บริเวณ ป่าคลองควายตาย หมู่ที่ ๗ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
นำส่ง พงส.สภ.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด ปจว.ข้อ๒ เวลา๑๓.๕๐น.คดีอาญาที่ ๑/๒๕๖๒ ยึดทรัพย์ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

Recent Posts