In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 7 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. -11.00 น. สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดตรัง ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.พ.ต.ท.สมชาย ศรพล สว.กก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.6 บก.ปทส. ร่วมกับ 1 อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง. 2. กอ.รมน.จังหวัดตรัง. 3.กระสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

เข้าสำรวจตรวจสอบโรงงานโม่หิน บริษัท ตรัง ยู ซี อยู่บ้านเลขที่ 115 ม.5 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท ตรัง ยู ซี ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลง 9 ส.ค.47 คือ ค่าปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศไม่ค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้ให้คำแนะนำ ให้เพิ่มจำนวนครั้งในการฉีดพ่นน้ำในบริเวณโรงงานเพิ่มมากขึ้น และปิดคลุมรถบรรทุกๆคันเสร็จสิ้นการตรวจสอบเวลา 11.30 น. ซึ่งได้แนบเอกสารการตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2561 มาด้วยแล้ว 1 แผ่น

Recent Posts