In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

ว้นที่ 16 ส.ค.62 เวลา 10.30-16.00 น.

สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสตูล ภายใด้การอำนวยการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว.กก.6 บก.ปทส.

ได้สั่งการให้สายตรวจจังหวัดสตูลร่วมกับ
จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลนสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
จนท.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่34-37และ41
จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จนท.กองอำนวบการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล
จนท.หน่วยปฏิบัติการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่งที่452
จนท.กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่436 จังหวัดสตูล

ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวนเนื้อที่ 44-3-04 ไร่ บ้านท่าข้ามควาย ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด

1.ฐานก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพือตนเองและผู้อืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฏหมายอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และแก้ไขเพิ่มเติม ม.54,55และมาตรา72 ตรี

2.ฐานเข้าไปยึดถือครอบครอง ก่นถางหรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสี่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินอันเป็นความผิดตาม ม.9 และ108 ทวิ แห่งประมาลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497

3.ฐานกระทำหรือละเวันการการกระทะทำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฏหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึงผู้กระทำหรือละเว้นการกระทำ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค้าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายอันเป็นความผิด พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ม.97

ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพือดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
ปจว.ข้อ 5 ลง 16 ส.ค.62 เวลา 20.00 น.
ผู้รายงาน ด.ต.วิเชียร สุกใส 0816098403

 

Recent Posts