In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 19 ส.ค.62 เวลา 09.30-15.00 น.

สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสตูล ภายใต้การการอำนวยการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว.กก.6 บก.ปทส.

ได้สั่งการให้สายตรวจจังหวัดสตูลร่วมกับ
จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10
จนท.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่34-37และ41
จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จนท.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล
จนท.หน่วยปฏิบัติการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่งที่425
จนท.กองรัอยตำตรวจตระเวณชายแดนที่436

ได้ร่วมกันตรวจยึดเนื้อที่ 10-2-96 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายรัฐ1,270,864.20 ในพื้นที่บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด
1.ฐานยึดถือครอบครอง ทำปะโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้างแผ้วถางเผาป่า หรือ ทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสี่ยมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฏหมายอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14,ม.31 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่4)พ.ศ.2559 ม.26/4,26/5และมาตรา31

2.ฐานก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำการด้วยใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพือตนเองหรือผู้อืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตตามกฏหมาย อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และแก้ไขเพิ่มเติม ม.54,55 และ ม.72 ตรี

3.ฐานเข้าไปยึดถือครอบครอง ก่นสร้าง หรือเผ่าป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสี่ยมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินอันเป็นความผิดตาม ม.9และ ม.108 ทวิ แห่ง ประมวลกฏหมายที่ดิน ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497

4.ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฏหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งผู้กระทำหรือละเว้นการกระทำ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายอันเป็นความผิด พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา97

ได้แจ้งความกล่าวโทษต่อ พงส.สภ.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพือดำเนินการหาผู้กระทำความผิดต่อไป
ปจว.ข้อ 4 ลง 16 ส.ค.62 เวลา 19.45 น.
ผู้รายงาน ด.ต.วิเชียร สุกใส 0816098403

 

Recent Posts