In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น.

โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก. ๔ บก.ปทส./พ.ต. ท. อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์. รอง. ผกก. ๔ บก. ปทส. / พ.ต.ท. พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.๔ บก.ปทส. ร่วมกับ
-จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงแก่น
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชร.๙(เวียงแก่น)
-จนท.หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ ๓๔ ศปป.ที่๓(ภาคเหนือ) สปฟ. กรมป่าไม้

ได้ร่วมกันตรวจยึด ๑ ราย ผู้ต้องหา ๒ คน

-ของกลาง
๑.รถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อมาสด้าสีดำ ทะเบียน บค ๖๐๑๘ เชียงราย

๒.ไม้สักท่อน จำนวน ๑๔ ท่อน ปริมาตร ๐.๙๑ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงินค่าเสียหายของรัฐ จำนวน ๕๔,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ดวงตรา ย. ๒๐๗๖ เลขเรียง ๖-๑๙ ปีย่อ ๖๒ ตีประทับหัวท้ายของไม้สักท่อนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

๓. ผ้าคลุมสีน้ำเงินจำนวน ๑ ผืน

-ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๖๙
ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป(ไม้สักท่อน)โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต

-มาตรา ๗๐ ร่วมกันรับไว้ด้วย ซ่อนเร้น จำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

เหตุเกิด บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕๒ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๔๕-๔๖ ท้องที่บ้านต้านาล้อม หมู่ที่ 15 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.

นำส่ง พงส.สภ.ขุนตาล จ.เชียงราย ตามปจว.ข้อ ๓ คดีอาญาที่ ๑๕๒/๒๕๖๒ ยึดทรัพย์ที่ ๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา๑๗.๐๐น.

โดยมี ร.ต.อ.พงศกร อ่วงตระกูล เป็นพนักงานสอบสวน
ด.ต.โรมรัน ราชคมน์ ผบ.หมู่กก.๔ บก.ปทส.0908931381 รายงาน

 

Recent Posts