In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐น.

โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก. ๔ บก.ปทส./พ.ต. ท. อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์. รอง. ผกก. ๔ บก. ปทส. / พ.ต.ท. พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.๔ บก.ปทส. ร่วมกับ
-จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าแดด
-จนท.ศปทส.ภ.จว.เชียงราย
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชร.๑๐(ป่าแดด)
-จนท.หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่๓๔ ศปป.ที่๓(ภาคเหนือ) สปฟ. กรมป่าไม้
-จนท.ฝ่ายปกครอง ตำบล ทานตะวัน อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย

ร่วมกันตรวจยึดจับกุม ๑ ราย ทราบตัวผู้กระทำผิด ชื่อนายเมืองคำ ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง จำนวน ๓-๐-๑๑ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน ๙๖,๐๒๔ บาท

ข้อหาความผิด
– พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐาน “บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต” ประกอบมาตรา ๗๒ ตรี
– พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน “ร่วมกันยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ ก่นสร้าง หรือ เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ” ประกอบมาตรา ๓๑

เหตุเกิด บริเวณป่าด้านทิศตะวันออกบ้านดงเวียง ม.๘ ต.ทานตะวัน อ.พาน จว.เชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุงพิกัดแผนที่ลำดับชุดที่ L๗๐๑๘ ๔๗Q ๐๕๘๙๒๒๔ E ๒๑๕๐๕๔๙ N

จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่ง พงส.สภ.พาน จว.เชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตาม
ปจว.ข้อ ๗ เวลา ๒๑.๔๕ น.
คดีอาญาที่ ๒๘๑/๒๕๖๒
ลง ๑๓ ก.ค.๒๕๖๒
ร.ต.อ.สนั่น พรมมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พาน จว.เชียงราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ด.ต.โรมรัน ราชคมน์ ผบ.หมู่กก.๔ บก.ปทส.0908931381 รายงาน

 

Recent Posts