In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 24 ม.ค.2562 เวลา 10.15 น. สายตรวจจังหวัดลำปาง สายที่ 2 (เถิน) โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกตอนขุน).ร่วมกันทำการตรวจยึด พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 1 แปลง ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เนื้อที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 13 – 0 – 19 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 904,230 บาท โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54 ประกอบ ม.72 ตรี ฐาน”ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ภูมิพลอดุลยเดช ปร.ให้ไว้ ณ.วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นปีที่ 71 ในราชการปัจจุปัน ม.14 ประกอบ ม.31 ฐาน”ในเขตป่าสงวนแห่งชาติยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่ าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”
เหตุเกิดที่บริเวณป่าห้วยติดลำห้วยแม่มอก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก ท้องที่บ้านสะพานหิน ม.4 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.15 น ส่ง พงส.สภ.เวียงมอก ปจว.ข้อ 4 คดีที่ 17/2562 ยึดทรัพย์ที่ -/2562 ลง 24 ม.ค.2562 เวลา 14.10 น.
พ.ต.ท.สมนึก เปี๊ยสาย พงส.

Recent Posts