วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหน่วยงานหลักของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ รวมถึงการอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

พันธกิจ (Mission)

ถวายความปลอดภัยสำหรับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์

บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

อำนวยความยุติธรรมด้านงานสอบสวนด้วยความเชี่ยวชาญ รวดเร็ว
รอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรม

ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์