• วารสาร ศปทส.ตร. ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
  • วารสาร ศปทส.ตร. ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561
  • วารสาร ศปทส.ตร. ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
  • วารสาร ศปทส.ตร. ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
  • วารสาร ศปทส.ตร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
  • วารสาร ศปทส.ตร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
  • วารสาร ศปทส.ตร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน - กันยายน 2562
  • วารสาร ศปทส.ตร. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563
  • วารสาร ศปทส.ตร. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563