In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ (๒๑ มิ.ย.๕๙) ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอน พิเศษ ๑๓๙ ง เผยแพร่
คำสั่ง หน.คสช. จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑.คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยน แปลงฐานะของเทศบาล
ดูรายละเอียด
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว <<< ดาวน์โหลดคลิก

๒.คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
ดูรายละเอียด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา <<< ดาวน์โหลดคลิก

๓.คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ดูรายละเอียด
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ <<< ดาวน์โหลดคลิก

๔.คำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
ดูรายละเอียด
มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด  <<< ดาวน์โหลดคลิก

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

Recommended Posts