In ข่าวสารทั่วไป

เนื่องจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ที่มา : http://hitech.sanook.com/1424913/

Recommended Posts