In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

‘ประยุทธ์’ใช้ม.44 สั่งรื้อโรงแรมรีสอร์ทบนภูทับเบิก

ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่ิอง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่ตำบลวังบาลและตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ปรากฏว่าพื้นที่ป่าภูทับเบิกในท้องที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ ๑ A ชั้นที่ ๑ B และชั้นที่ ๒ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำป่าสัก ถูกบุกรุก ถือครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้ และนำไปก่อสร้างโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ และร้านค้าที่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ อีกทั้งสิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังมีความไม่มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานความปลอดภัย ด้านวิศวกรรม ปิดกั้นทางไหลของน้ำ และเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน อันอาจก่อให้เกิดอุบัติภัย และความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศน์ได้ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการระงับ ปราบปราม และป้องกันการกระทำ การที่มีผลกระทบในพื้นที่ป่าภูทับเบิก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้มีการเร่งฟื้นฟูป่าภูทับเบิกให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้ “ป่าภูทับเบิก” หมายความว่า “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในท้องที่หมู่ที่ ๑๔ บ้านทับเบิก หมู่ที่ ๑๖ บ้านทับเบิกใหม่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล และหมู่ที่ ๘ บ้านน้ำเพียงดิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงแรม ร้านค้า สถานที่พักตากอากาศ อาคารหรือสถานที่ ที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้ป่าเสื่อมสภาพ และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำหนดเพิ่มเติม “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอหล่มเก่า ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่มอบหมาย ให้ดำเนินการตามคำสั่งนี้
ข้อ ๒ ภายในพื้นที่ป่าภูทับเบิก ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าภูทับเบิกภายในเวลาที่กำหนด และงดเว้นการกระทำใด ๆ ในป่าภูทับเบิก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างในป่าภูทับเบิกรื้อถอน ทำลาย หรือกระทำการ อื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ป่าภูทับเบิกกลับคืนสภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม แล้วแต่กรณี เพื่อ ประโยชน์แก่รัฐในการเข้าฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (๓) ยึด รื้อถอน ทำลาย หรือกระทำการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ป่าภูทับเบิกกลับคืน สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม (๒) หรือไม่ปรากฏ ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง ข้อ ๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒ (๓) ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ ที่กระทำไปตามอำนาจ หน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุ ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิด ทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อ ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา ข้อ ๗ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5

6

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

Recommended Posts