In ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง, ข่าวเด่น

ประกาศกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
บก.ปทส.ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบ
ประกาศณวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
(พิทักษ์ อุทัยธรรม)
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Recent Posts