In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 16มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.สายตรวจจังหวัดลำปางสายที่ 2 (เถิน) โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.ร่วมกับ

1.เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า ศปก.พป.นำโดยนายชีวภาพ ชีวะธรรม

2.เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้

3.เจ้าหน้าที่ ศปป.4 กอรม.นำโดย พ.อ.พิเศษพงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฎิบัติการ ศศป.4 กอรมน.

4.เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)นำโดยนายชูเกียรติ์ พงษ์ศิริวรรณ

5.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกตอนขุน)

6.เจ้าหน้าที่ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์อำเภอเถิน

ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมไม้หวงห้ามท่อน(แดง)จำนวน 10 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลบ.ม.พร้อมด้วยของกลาง 1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีแดง – ขาว หมายเลขทะเบียน ฝ.- 0694 ลำปาง หมายเลขตัวรถls 110 n – 0015211 หมายเลขเครื่อง ls 110 ne – 0015217 ราคาประเมิน 10,000 บาท จำนวน 1 คัน 2.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ.- 6196 ลำปาง หมายเลขตัวรถ mlhja 1431 h-5264027 หมายเลขเครื่อง jal 43 e-0264027 ราคาประเมิน 25,000 บาท จำนวน 1 คัน 3. รถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บ.6362 สุโขทัย หมายเลขตัวรถ ln 90 – 8103690 หมายเลขเครื่อง 2 l – 9211428 ราคาประเมิน 40,000 บาท จำนวน 1 คัน 4.เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังสีส้มไม่ทราบยี่ห้อ จำนวน 2 เครื่อง ราคาประเมิน 2,000 บาท 5.เลื่อยตัด จำนวน 2 ปื้น ราคาประเมิน 300 บาท 6.มีด 1 เล่ม ราคาประเมิน 100 บาท 7.ที่ขุดดิน จำนวน 2 ด้าม ราคาประเมิน 100 บาท 8.จอบ จำนวน 2 ด้าม ราคาประเมิน 200 บาท โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54 ประกอบ ม.72 ตรี ฐาน” ร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอณุญาต” ม.11 ประกอบ ม.73 ฐาน”ร่วมกันทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต” ม.69 วรรคสองฐาน”ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต” พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2559 ภูมิพลอดุลยเดช ปร.ให้ไว้ ณ.วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เป็นปีที่ 71 ในราชการปัจจุบัน ม.14 ประกอบ ม.31 ฐาน” ร่วมกันยึดถือครอบครอง,ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต” เหตุเกิดบริเวณป่าดอยเขาหนัง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก ท้องที่บ้านเด่นไม้ซุง ม.14 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อ 16 ม.ค.2562 เวลา 17.00 น.ส่ง พ.ง.ส.สภ.เวียงมอก ตาม ปจว.ข้อ 1 คดี 7/62 ยึดทรัพย์ 5/62 เวลา 10.00 น.ลง17 ม.ค.62

Recent Posts