In บทความ

คนหิว ป่าหาย ปลูกป่าจึงต้องเริ่มจากการปลูกคน

myhome

30 ปีที่แล้ว ดอยตุงเป็นเขาหัวโล้นจากการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอย ด้วยแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” คือ มององค์รวม แก้ปัญหาที่รากเหง้า และให้ชุมชนมีส่วนร่วมของสมเด็จย่าเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ทำให้ป่าเสื่อมโทรมของดอยตุงถูกพลิกฟื้นกลับคืนเป็นป่าต้นน้ำ ป่าใช้สอย และกลายเป็นป่าเศรษฐกิจ ชุมชนดอยตุงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาจนทุกวันนี้

ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังคงสืบสานพระราชปณิธาน นำ “ดอยตุงโมเดล” ขยายผลไปปรับใช้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 250,000 ไร่ ในอำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Source: เพจ สมเด็จย่า

Recommended Posts