In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ (21 ส.ค.62) เวลา 09.00 น. -11.50 น.

จนท.ตร.กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการสั่งการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รองผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว.กก.6 บก.ปทส.

สั่งการให้ สายตรวจจังหวัดสตูลออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ร่วมกับ
1.จนท.กอ.รมน.จังหวัดสตูล
2.จนท.ชป.รักษาความสงบกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5
3.จนท.ตำรวจน้ำสตูล
4.จนท.ตำรวจภูธรเมืองสตูล
5.จนท.ฝ่ายปกครอง อำเภอเมือง สตูล
6.จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.4 (ทุ่งหว้า)
7.จนท.ตร.ตชด.ที่436
8.จนท.สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
9.จนท.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34-37 และ 41

ร่วมกันสนธิกำลังร่วมปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการทวงคืน(พลิกฟื้น)ผืนป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ได้ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกปลูกพืชผลอาสินมี ต้นมะพร้าวต้นเล็ก 53 ต้น,ต้นมะพร้าวต้นใหญ่ 3 ต้น,ปาล์มน้ำมัน 7 ต้น,ที่พักอาศัย จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ 6-3-60 ไร่  ตรวจยึดตามความผิด ฐานความผิด ต่อ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำ ลายหรือทำ ใหสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบชดใชค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าท้ังหมดของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น

ตรวจยึดบริเวณบ้านนาแค หมู่ 5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูลภายในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2523

นำแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบ สภ.เมืองสตูล จ.สตูล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ตาม ปจว.ข้อ 12 เวลา 19.00 น. ลงวันที่ 21 ส.ค.62 คดีอาญา 749/62

ผู้รายงาน ด.ต.วิเชียร สุกใส 081-6098403

 


เมื่อวันที่ (21 ส.ค.62)เวลา 13.00น. -17.50 น.
จนท.ตร.กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการสั่งการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รองผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว.กก.6 บก.ปทส.

สั่งการให้ สายตรวจจังหวัดสตูลออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ร่วมกับ
1.จนท.กอ.รมน.จังหวัดสตูล
2.จนท.ชป.รักษาความสงบกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5
3.จนท.ตำรวจน้ำสตูล
4.จนท.ตำรวจภูธรเมืองสตูล
5.จนท.ฝ่ายปกครอง อำเภอเมือง สตูล
6.จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.4 (ทุ่งหว้า)
7.จนท.ตร.ตชด.ที่436
8.จนท.สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10
11.จนท.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34-37 และ 41

ร่วมกันสนธิกำลังร่วมปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการทวงคืน(พลิกฟื้น)ผืนป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกปลูกพืชผลอาสินมี ต้นมะพร้าว 147 ต้น,ปาล์มน้ำมัน 3 ต้น,ต้นมะขาม 2 ต้น,ที่พักอาศัย จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ 22-3-52 ไร่

ตรวจยึดตามความผิด ฐานความผิด ต่อ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำ ลายหรือทำ ใหสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใชค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าท้ังหมดของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น

ตรวจยึดบริเวณบ้านท่าจีน หมู่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูลภายในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2523

นำแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบ สภ.เมืองสตูล จ.สตูล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ตาม ปจว.ข้อ 13 เวลา 19.10 ลงวันที่ 21 ส.ค.62 คดีอาญา 750/62
ผู้รายงาน ด.ต.วิเชียร สุกใส 081-6098403

Recent Posts