In การจับกุม กก6, ข่าวเด่น

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลาตั้งแต่ 08.30 น.-14.30 น.สายตรวจจังหวัดสงขลา กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการสั่งการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว.กก.6 บก.ปทส.ได้สั่งการให้สายตรวจจังหวัดสงขลาร่วมกับ
-ศูนย์ป่าไม้สงขลา
-ส่วนจัดการป่าไม้
-ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.1 (น้ำตกบริพัตร)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.2 (นาทวี)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก)
-นปพ.44 ศปป.4 สปฟ. กปม.
– ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
– ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ร่วมกันปล่อยแถวปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการ ตาม ม.25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ร่วมกันรื้อถอน ทำลาย พืชผลอาสิน และสิ่งปลูกสร้างฯ โดยใช้วิธีการตัดฟันยางพารา จำนวน 2 แปลง
1. แปลงที่ 1 เนื้อที่ 6-3-08 ไร่ มียางพารา จำนวน 220 ต้น อยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ ม.8 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
2.แปลงที่ 2 เนื้อที่ 8-1-00 ไร่ มียางพารา จำนวน 350 ต้น อยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ ม.7 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่า และมอบหน่วยฯ สข.1 (น้ำตกบริพัตร) นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สภ.รัตภูมิ จ.สงขลา

Recent Posts