In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. กก.๖ บก.ปทส. ก สายตรวจ บก.ปทส.ประจำจ.ยะลาโดย ร.ต.อ.เบญจพล ภูริวิทย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.๖ บก.ปทส.ได้ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๑ (กาบัง) จนท.ทพ.๔๗๐๙, จนท.อส.อ.กาบัง ออกตรวจป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง ท้องที่ บ.เมาะยี ม.๑๐ ต.บาละ อ.กาบัง จว.ยะลา ผลการปฎิบัติไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ผู้รายงาน ร.ต.อ.เบญจพล ภูริวิทย์

Recommended Posts