In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. กก.๖ บก.ปทส. สายตรวจ บก.ปทส.ประจำ จว.ยะลา โดย ร.ต.อ.เบญจพล ภูริวิทย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.๖ บก.ปทส.ได้ร่วมกับ หน่วยบินอโณทัย,กอ.รมน.จว.ยะลา, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๓ (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) ,จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๔ (จันทรัตน์ -บ่อน้ำร้อน), จนท.นิคมสร้างตนเองเบตง และ จนท.อุทยานแห่งชาติบางลาง บินตรวจพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติบางลางและพื้นที่รอยต่อ พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน ๗ แปลง ดังนี้ พื้นที่ป่านิคมเบตง จำนวน ๓ แปลง และพื้นที่ป่านิคมธารโต จำนวน ๔ แปลง ซึ่งจะได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบในส่วนภาคพื้นดินต่อไป

ผู้รายงาน ร.ต.อ.เบญจพล ภูริวิทย์

Recommended Posts