In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ปทส. ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ร่วมกับ ทหาร มทบ.42 (ค่ายเสนาณรงค์) ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบ บริเวณพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากราษฎร ร้องเรียนไปยังส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ด่วนที่สุด ที่ 1626.42/974 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ว่ามีการ เจาะ ขุด ตักหิน บริเวณบนเขาบันใดนาง (หลังศาลเจ้าเทพนาจา) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากราษฏรในพื้นที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการดำเนินการดังกล่าว โดยอยากให้ จนท ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ป่าหรือไม่ มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่

จากการเข้าตรวจสอบของ จนท. โดยการนำตรวจของนายเฉลิมชัย ซึ่งเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาของบริษัทเขาบันใดนางศิลา จำกัด นายเฉลิมชัย ได้นำเอกสารประทานบัตร ที่27667/16228 ออกให้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และสิ้นอายุ วันที่ 6 กรกฎาคม 2573 ซึ่งตั้งอยู่ในโฉนดที่ดิน จำนวน 3 ฉบับ เนื้อที่รวม 82-3-08 ไร่ และได้นำเอกสารโฉนดที่ดินโดยรอบมาแสดงให้ จนท.ตรวจ สอบอีกจำนวน 11 ฉบับ จากนั้นนายเฉลิมชัยฯ ได้นำ จนท นำชี้แนวเขตบริเวณพื้นที่ประทานบัตร จนท.ได้ใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยดาวเทียม (GPS) จับหาค่าพิกัดแปลงที่ดินดังกล่าวแล้ว 8 จุด และจะนำตรวจสอบกับระวางโฉนดที่ดินทั้งหมดว่าตรงและถูกต้องหรือไม่ และได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบเวลา 16.00

 

 

Recent Posts