In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

๑ ก.ค.๖๒ กก.๖ บก.ปทส.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.๖ บก.ปทส.พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว.กก.๖ บก.ปทส.สั่งการให้ ร.ต.อ.เบญจพล ภูริวิทย์ พร้อมด้วยสายตรวจประจำจว.ยะลา ร่วมกับ จนท.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.ยะลา จนท. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๓ (ลำพะยาบันนังสตาฮาลา) จนท. ทพ.ฉก.๓๓.ศปป.ที่๔(กรมป่าไม้) ศปทส.ภ๙ และอส.อ.บันนังสตา

ได้ร่วมกัน ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน ๒ แปลง ดังนี้
๑. เวลา ๑๑.๐๐ น.ตรวจยึดพื้นที่ เนื้อที่ ๖-๐-๓ไร่ ค่าเสียหายของรัฐคิดเป็นเงิน ๙๐๑,๑๒๕ บาท
๒. เวลา ๑๓.๒๐ น.ตรวจยึดพื้นที่ เนื้อที่ ๓-๐-๔๖ไร่ ค่าเสียหายของรัฐคิดเป็นเงิน ๔๖๗,๒๕๐ บาท

เหตุเกิดที่ในเขตฟื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.ยะลา(กือลอง)ท้องที่ บ.กาสังข์ใน ม.๖ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ตามความผิด พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พศ.๒๕๑๑ มาตรา๑๕ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ นำส่ง ร.ต.อ.เชาวลิต แก้วห่อทอง พงส. สภ.บันนังสตา ตาม ปจว.ข้อ๒ ลง ๒ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๓๕ น.คดีอาญาที่ ๙๖/๖๒และ ปจว.ข้อ๓ ลง ๒ กค. ๖๒ เวลา ๑๑.๔๐น.คดีอาญาที่๙๗/๖๒

ผู้รายงาน ดต.ประสิทธิ์ บุญอินทร์ ๐๘๖๒๘๘๖๗๗๕

Recent Posts