In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.5 (แม่ยาว)
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยาว
-เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.ที่ 1 มทบ.32 ลำปาง
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 2 คน
1. ผู้ต้องหาที่ 1 (พบกำลังแบกไม้ท่อนขึ้นมาจากลำห้วยคลองไช)
2. ผู้ต้องหาที่ 2 (พบกำลังยกท่อนไม้ขึ้นบนกระบะรถยนต์ ทะเบียน บค 5275 ลำปาง ซึ่งจอดอยู่ข้างลำห้วย)
พร้อมด้วยของกลาง
-ไม้หวงห้าม (ตุ้มลาง) จำนวน 34 ท่อน ปริมาตร 0.41 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 8,20๐.- บาท
อุปกรณ์ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้ใช้ในการกระทำผิด
1.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อนาต้า รุ่น – สีส้ม-ขาว ขนาดกำลังเครื่องจักรกลต้นกำลัง – แผ่นบังคับโซ่ยาว 11.5 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง ประเมินราคา 1,000.-บาท
2.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อเคนโต๊ะ รุ่น เคทีซีเอส 2000อี สีแดง ขนาดกำลังเครื่องจักรกลต้นกำลัง -แผ่นบังคับโซ่ยาว
10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประเมินราคา 1,000.-บาท
3.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะบรรทุกแบบตอนเดียว) ยี่ห้อนิสสัน รุ่น บิ๊กเอ็ม สีน้ำเงิน) เลขตัวรถ อาร์จีดี21-เอ53384 เลขเครื่องยนต์ ทีดี25-023195 ทะเบียน บค 5275 ลำปาง จำนวน ๑ คัน ประเมินราคาอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน 3๐,๐๐๐.- บาท
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
-มาตรา 11 ประกอบมาตรา 73 ฐาน “ร่วมกันทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
-มาตรา 69 ฐาน “ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย”
เหตุเกิดบริเวณลำห้วยคลองไช ท้องที่บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ ๘ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เวลา ๑0.๐๐ น. พิกัด 47 Q 0522925 E 2013737 N
นำส่ง สภ.เมืองยาว จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 17.15 น.
คดีอาญาที่ 18/2562 ยึดทรัพย์ที่ 5/2562
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ร.ต.อ.ธีระพงษ์ สุมา พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 0899988873
ผู้รายงาน


 

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.5 (แม่ยาว)
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยาว
-เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.ที่ 1 มทบ.32 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ห้างฉัตร
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
-ตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาวถูกบุกรุก เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 750,686.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด
พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
-มาตรา ๕๔ ประกอบ ๗๒ ตรี ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
-มาตรา ๑๔ ประกอบ มาตรา ๓๑ ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
-มาตรา ๙ มาตรา ๑๐๘ ทวิ ฐาน “เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน”
เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยแม่คาว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว ท้องที่บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ ๘ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เวลา ๑3.๐๐ น. พิกัด 47 Q 0521287 E 2013465 N
นำส่ง สภ.เมืองยาว จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 17.30 น.
คดีอาญาที่ 19/2562 ยึดทรัพย์ที่ -/2562
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ร.ต.อ.ธีระพงษ์ สุมา พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 0899988873
ผู้รายงาน


 

วันนี้ 12 ก.พ. 2562 ชุดปฏิบัติการฯ ประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.5 (แม่ยาว)
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยาว
-เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.ที่ 1 มทบ.32 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ห้างฉัตร
ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บ้านนาเงิน หมู่ที่ 8 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง พบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว ถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลง ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด พบมีการจุดไฟเผาป่าไปแล้วบางส่วน บางส่วนพบมีการแผ้วถางป่าใหม่เตรียมการที่จะเผาป่า ไม่พบบุคคลใดอยู่ในบริเวณที่ป่าถูกแผ้วถาง เจ้าหน้าที่จึงดักซุ่มเฝ้าระวังเอาตัวผู้กระทำผิด หากไม่พบตัวผู้กระทำความผิดวันพรุ่งนี้จะได้เข้าดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วจะรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบต่อไป
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร.0899988873
ผู้รายงาน


 

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.45 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม ประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 2 (เถิน).ร่วมกับ – เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกจอนขุน),ลป.2 (แม่อาบ),ลป.16 (แม่ปะ) – เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ที่ 1 – เจ้าหน้าที่ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ อ.เถิน จ.ลำปาง – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน – ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านสะพานหิน ม.4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 1 แปลง ไม่พบตัวผู้กระทำผิด พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 33 – 2 – 41 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 2,284,970 บาท โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี ฐาน”ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต “,พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ.วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เป็นปีที่ 71 ในราชการปัจจุบัน มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน”ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” เหตุเกิดบริเวณ ป่าห้วยแม่วังช้างหลวง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก ท้องที่บ้านสะพานหิน หมู่ 4 ต.แม่มอก อ.เถิน จว.ลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.45 น.ส่ง พงส.สภ.เวียงมอก ตาม ปจว.ข้อ 4 คดีที่ 23/2562 เวลา 17.30 น.ลง 12 ก.พ.62 ร.ต.ท.บุญช่วย หล้ามณี พงส.ร.ต.อ.ชยพล รอดจากเข็ญ โทร 063 -771 – 0718 รายงาน


 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.15 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม ประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 2 (เถิน).ร่วมกับ – เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกจอนขุน),ลป.2 (แม่อาบ),ลป.16 (แม่ปะ) – เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ที่ 1 – เจ้าหน้าที่ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ อ.เถิน จ.ลำปาง – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน – ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านสะพานหิน ม.4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ร่วมกันตรวจยึดถูกบุกรุกแผ้วถาง 1 แปลง ไม่พบตัวผู้กระทำผิด พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 12 – 0 – 89 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 848,130 บาท โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี ฐาน”ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต “,พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ.วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เป็นปีที่ 71 ในราชการปัจจุบัน มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน”ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง ทำไแม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” เหตุเกิดบริเวณ ป่าห้วยแม่วังช้างหลวง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก ท้องที่บ้านสะพานหิน หมู่ 4 ต.แม่มอก อ.เถิน จว.ลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.15 น.ส่ง พงส.สภ.เวียงมอก ตาม ปจว.ข้อ 5 คดีที่ 24/2562 เวลา 17.30 น.ลง 12 ก.พ.62 ร.ต.ท.บุญช่วย หล้ามณี พงส.ร.ต.อ.ชยพล รอดจากเข็ญ โทร 063 -771 – 0718 รายงาน

Recent Posts