In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 3 จว.เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
-เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 แพร่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แจ้ห่ม
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน
พร้อมด้วยของกลางมีดังนี้
1. ไม้หวงห้ามแปรรูป (มะค่าโมง) จำนวน 1 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.13 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 9,000.- บาท
2.ไม้สักแปรรูป จำนวน 27 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.30 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 36,240.- บาท
3.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ – สีส้ม- ขาว ขนาด แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
4.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ – สีส้ม-ขาว ขนาดแรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
5.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ – สีส้ม-ขาว ขนาดแรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
6.เลื่อยโซ่ไฟฟ้าดัดแปลง เครื่องหินเจียร์มากีต้า จำนวน 1 เครื่อง
7.อาวุธปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์ (แก๊ป) จำนวน 1 กระบอก
8.อาวุธปืนยาวอัดลม (ลูกกด) จำนวน 1 กระบอก
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-มาตรา 48 ประกอบมาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฐาน “มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
-มาตรา 70 ฐาน “ รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จําหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่า เป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทําผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
-มาตรา ๔ ประกอบ มาตรา ๑๗ ฐาน “มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐
-มาตรา ๗ ฐาน “มีซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่”
เหตุเกิดบริเวณ บ้านเลขที่ 82 บ้านใหม่ธานี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
นำส่ง สภ.งาว จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 20.30 น.
คดีอาญาที่ 98/2562 ยึดทรัพย์ที่ 38/2562
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 0899988873
ผู้รายงาน


 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 3 จว.เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
-เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 แพร่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แจ้ห่ม
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน
พร้อมด้วยของกลางมีดังนี้
1.ไม้สักแปรรูป จำนวน 15 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.33 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 39,600.- บาท
2.ไม้หวงห้ามแปรรูป (ค่าโมง) จำนวน 2 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๐.27 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 18,97๐ บาท
3.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อวาริ่ง สีส้ม-ขาว- ขนาดกำลังเครื่องจักรกลต้นกำลัง – แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
4.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ- สีส้ม-ขาว ขนาดกำลังเครื่องจักรกลต้นกำลัง – แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
5.ล้อเข็น จำนวน 1 คัน
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-มาตรา 48 ประกอบมาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ฐาน “มีไม้หวงห้ามแปรรูปชนิดอื่นรวมปริมาตรไม้เกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
-มาตรา 4 ประกอบ มาตรา 17 ฐาน “มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

เหตุเกิดบริเวณ บ้านเลขที่ 82/1 บ้านใหม่ธานี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
นำส่ง สภ.งาว จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 21.00 น.
คดีอาญาที่ 99/2562 ยึดทรัพย์ที่ 39/2562
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 0899988873
ผู้รายงาน


 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 3 จว.เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
-เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 แพร่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แจ้ห่ม
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 2 คน
พร้อมด้วยของกลางมีดังนี้
-ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)ชนิดเม็ดกลมแบน มีอักษร WY ประทับ
ด้านหนึ่ง ชนิดสีส้ม จำนวน 177 เม็ด ชนิดสีเขียว จำนวน 2 เม็ด และตรวจยึด
-พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้ายถูกบุกรุก เนื้อที่ 3 ไร่ 46 ตารางวา คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 211,820.- บาท
โดยกล่าวหาว่าว่าได้ร่วมกันกระทำความผิด
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
-มาตรา ๑๕ ฐาน “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย”
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-มาตรา ๕๔ ประกอบ ๗๒ ตรี ฐาน “ร่วมกันก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
-มาตรา ๙ มาตรา ๑๐๘ ทวิ ฐาน “ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน” และ
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
-มาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๓๑ ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกันยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

เหตุเกิดบริเวณ ป่าห้วยต้นผึ้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา ท้องที่บ้านแม่หยวก หมู่ที่ 12 ต.บ้านร้อง อ.งาว จว.ลำปาง พิกัด 47 Q 0596500E UTM 2094573N
นำส่ง สภ.งาว จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 22.00 น.
คดีอาญาที่ 101/2562 ยึดทรัพย์ที่ 41/2562
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 0899988873
ผู้รายงาน


 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 3 จว.เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
-เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 แพร่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แจ้ห่ม
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน
พร้อมด้วยของกลางมีดังนี้
1.ไม้สักท่อน จำนวน 12 ท่อน ปริมาตร 1.48 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 88,800.-บาท
2.ไม้สักแปรรูป จำนวน 607 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.05 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 256,000.- บาท
3.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อเบนโต๊ะ รุ่น ซีเอส 1700อี สีส้ม-ขาว- ขนาดกำลังเครื่องจักรกลต้นกำลัง – แรงม้า พร้อมบาร์โซ่ จำนวน 1 เครื่อง
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-มาตรา 48 ประกอบมาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฐาน “มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
-มาตรา 69 ฐาน “มีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
-มาตรา ๔ ประกอบ มาตรา ๑๗ ฐาน “มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

เหตุเกิดบริเวณ บ้านเลขที่ 102 หมู่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จว.ลำปาง
นำส่ง สภ.งาว จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 7 เวลา 21.30 น.
คดีอาญาที่ 100/2562 ยึดทรัพย์ที่ 40/2562
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
ร.ต.อ.ชัชวาลย์ ใจมา พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 0899988873
ผู้รายงาน

Recent Posts