In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

ตามคำสั่ง กก.4 บก.ปทส. ที่ 0026.74/ 318 ลง 7 ก.พ.62 ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน การปล่อยมลพิษทางอากาศและการตรวจโรงงานฯ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นั้น สายตรวจเชียงรายได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

วันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 08.30 น.สายตรวจเชียงราย ร่วมกับศูนย์ป่าไม้เชียงราย โดย นายยุวพล นาคเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงราย มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (พญาเม็งราย) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พญาเม็งราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสันสามัคคี ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ทำแนวกันไฟในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน โดยกำหนดเป้าหมาย จำนวน 5 กิโลเมตรและติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภารกิจเสร็จสิ้น เวลา 11.30 น. ส่วนการตรวจร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะได้รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.ท.สัมพันธ์ จินดาธรรม 0951647986

Recent Posts