In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 28 พ.ย. 61 เวลาประมาณ 14.00 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก. 4 บก.ปทส. /พ.ต.ท. สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.  พ.ต.ท. โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี สว.กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.9(เวียงแก่น) เจ้าหน้าที่ทหารชุด รส.อำเภอขุนตาล ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้นใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางจำนวน 3 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 0 งาน 57 ตารางวา แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา แปลงที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 0 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา (ทั้ง 3 แปลงอยู่ระหว่างดำเนินการคิดค่าเสียหายของรัฐ)

โดยกล่าวหาว่า  1.พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา11 “ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือกระทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ประกอบมาตรา 73 2.พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 “ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” ประกอบมาตรา 72ตรี 3.พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14″ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต”ประกอบมาตรา31

เหตุเกิดที่ ป่าด้านทิศตะวันออกบ้านใหม่พัฒนา ม.10 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
นำส่ง พงส. สภ.ขุนตาล ดำเนินคดี ตามปจว.ข้อ 2 เวลา 10.30 น. วันที่ 13 ธ.ค.61 คดีที่ 183/61 ยึดที่ -/61 -ร.ต.อ.พงศักดิ์ อ่วงตระกูล พงส.
-ด.ต.เสนอ หลวงขัน (รายงาน)

Recommended Posts