In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด/จับกุม ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 ( เมืองลำปาง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.4 (แม่เสริม) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสริมงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เสริมงาม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ลำปาง เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.มทบ.32 ลำปาง ชุด ชป.มวลชน อ.เสริมงาม ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน ตรวจยึดไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป (พลวง) จำนวน 5 ท่อน ปริมาตร 0.27 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับเป็นเงิน 2,700.-บาท  พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ 3 – 1 -42 ไร่ คิดค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับเป็นเงิน 228,140.- บาท

โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  มาตรา 11 ประกอบมาตรา 73 ฐาน” ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” มาตรา ๕๔ ประกอบ ๗๒ ตรี ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา ๖๙ ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือ รอยตรารัฐบาลขายแต่อย่างใด” ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐๘ ทวิ ฐาน “เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินพระราชาบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ยึดถือครอบครอง ทำประโชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” เหตุเกิดบริเวณ บริเวณป่าห้วยแม่ป้าก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เรียง ท้องที่บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พิกัด ๔๗ Q 0518077 E UTM 2001360N ( ตามระบบพิทักษ์ไพรที่ได้รับแจ้ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 10.44 น. )  นำส่ง สภ.เสริมงาม ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 10.20 น. คดีอาญาที่ 209/2561 ยึดทรัพย์ที่ 68/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ร.ต.อ.บุญช่วย หล้ามณี พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส. ผู้รายงาน

Recommended Posts