In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส., เจ้าหน้าที่ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามฯ ประจำ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ลองฯ
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ภาคเหนือ 2 แพร่
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.11(บ้านปิน)
– เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักทรัพยากรที่ 3 แพร่
– เจ้าหน้าที่ ตชด.32 พะเยา, เจ้าหน้าที่ทหารชุด ชป.รส.อ.ลองฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแพร่, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.แม่ปาน อ.ลอง จว.แพร่

– ได้ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม 1 ราย
– ของกลาง พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 15 – 0 – 30 ไร่(คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,028,781.61 บาท), ไม้สักท่อน 24 ท่อน ปริมาตร 0.58 ลบ.ม.(คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 34,800 บาท),ไม้กระยาเลยท่อน 5 ท่อน ปริมาตร 0.11 ลบ.ม.(คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 4,400 บาท)
-โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน ร่วมกัน ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต, ร่วมกันครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น, ร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 ฐานร่วมกัน ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่ป่าสงวนฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

– เหตุเกิดที่ บริเวณ ป่าห้วยแม่แป๋น ริมเส้นทางสายเด่นชัย – ลำปาง ในเขตป่าสงวนฯ ป่าแม่ลู้ – แม่แป๋น หมู่ 4 ต.แม่ปาน อ.ลอง จว.แพร่
– นำส่ง สภ.ลอง จว.แพร่ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 10 เวลา 15.00 น. คดีอาญาที่ 18/62 ยึดทรัพย์ที่ 73/62 ลง 14 มิ.ย.62 พ.ต.ท.ถนอม สนธิยะ พงส.
ร.ต.อ.ธวัชชัย เวียงยา
รอง สว.(ป) กก.4 บก.ปทส.
โทร 061 3455669
ผู้รายงาน

 

Recent Posts