In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อ 18 ก.พ. 62
เวลา 09.30น.ได้ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วย กกล.รส.อ.เมือง จ.นครสวรรรค์ผู้แทน สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์จนท.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์,จนท.สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์,จนท.สนง.พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ และ จนท.สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ และตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
– โดยได้ร่วมทำการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑.บริษัท ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกัด
ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อิฐบล๊อค แผ่นพื้นสำเร็จ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๖๐,๓๖๐/๖๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ๓-๕๘(๑)-๓๔/๔๘ นว
๒.บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต ๙.๐ เมกะวัตต์ โดยใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงหลัก และแกลบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘-๑/๕๒ นว
– ผลการตรวจสอบ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และไม่พบมีค่ามลภาวะที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้แนะนำ,ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการควบคุมการทำงาน,การผลิต เพื่อช่วยภาครัฐในการลดมลภาวะและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในอากาศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐกำลังเร่งบูรณาการในการร่วมแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ ร.ต.อ.​เฉลิมพงศ์​ หม้อทองรายงาน​0868667154

Recent Posts