In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.และ พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง)ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.33 เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ปทส. กก.สส.ภ.จว.ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 ชุด ศปทส.ภ.5
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แจ้ห่ม
-เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.จว.ลำปาง โดย รส.ที่ ๓ (ร้อย ฝรพ.๓ )
จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
ของกลาง
1. ไม้สักท่อน จำนวน 50 ท่อน ปริมาตร 5.81 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 348,600. บาท
2.ตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1 ถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เนื้อที่จำนวน 12 ไร่ ๑ งาน 48 ตารางวา คิดค่าเสียหายของรัฐเงิน 841,250.28 บาท
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิด
พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-มาตรา 11 ประกอบมาตรา 73ฐาน “ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
– มาตรา 54ประกอบ 72ตรี ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”
-มาตรา 69 ฐาน “มีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
-มาตรา 9 มาตรา 108ทวิ ฐาน “เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน” และ
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
เหตุเกิดบริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลงหนึ่ง ท้องที่บ้านแจ้คอน หมู่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง พิกัด 47 Q 0568627 UTM 2095484 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
นำส่ง สภ.แจ้ห่ม ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 19.30 น. คดีที่ 180/2562 ยึดทรัพย์ที่ 62/2562 ลง 24 มิ.ย. 2562
ร.ต.อ.สุทศ เป็นแผ่น พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 08999 88873
ผู้รายงาน


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.และ พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง)ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.33 เชียงใหม่
-เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ปทส. กก.สส.ภ.จว.ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 ชุด ศปทส.ภ.5
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แจ้ห่ม
-เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.จว.ลำปาง โดย รส.ที่ ๓ (ร้อย ฝรพ.๓ )
จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
ของกลาง
1. ไม้สักท่อน จำนวน 10 ท่อน ปริมาตร 0.79 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 47,400 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีไม้ของกลางแนบท้ายบันทึกนี้
2.ตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1 ถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ – งาน 89 ตารางวา ประเมินความเสียหายเบื้องต้นไร่ละ ๖๘,244.22.- บาท คิดค่าเสียหายของรัฐเงิน 219,916.95 บาท
โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิด
พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-มาตรา 11 ประกอบมาตรา 73 ฐาน “ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
– มาตรา 54 ประกอบ 72ตรี ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”
-มาตรา 69 ฐาน “มีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
-มาตรา 9 มาตรา 107ทวิ ฐาน “เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน” และ
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
เหตุเกิดบริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลงหนึ่ง ท้องที่บ้านแจ้คอน หมู่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง พิกัด 47 Q 0568651 UTM 2095452 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
นำส่ง สภ.แจ้ห่ม ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 19.40 น. คดีที่ 181/2562 ยึดทรัพย์ที่ 63/2562 ลง 24 มิ.ย. 2562
ร.ต.อ.สุทศ เป็นแผ่น พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 08999 88873
ผู้รายงาน

Recent Posts