In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ. พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ กอ.รมน. พ.ต.อ. ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. และนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย
2.ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า สจป.ที่ 6 (อุดรธานี)
3.ผอ.ศูนย์ป่าไม้หนองคาย
4.เจ้าหน้าที่ ทสจ.หนองคาย
5.เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
6.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เฝ้าไร่
7.เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส.

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ นำโดย พ.ต. สมปอง ศรีภูธร เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัด น.ค. โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559 สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ บริษัท ยงเจริญ (หนองคาย) จำกัด ตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในการตรวจสอบครั้งนี้มี นายนพรุจ บุญวิเศษ ผู้รับมอบอำนาจจากนายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์ ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นผู้นำตรวจสอบ โดยนายนพรุจฯ ได้นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 20341 และ 20342 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้
– พบไม้ยางพาราท่อน จำนวน 1,971 ท่อน ปริมาตร 86.1262 ลูกบาศก์เมตร
– ตรวจพบอาคารขนาด 42 x 50 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,840 ตารางเมตร มีการติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 6 รายการ 9 เครื่อง เป็นเครื่องปอกไม้ยางพารา เครื่องลำเลียงไม้ เครื่องรีดไม้วีเนียร์ ปั๊มลม และเครื่องเจียรใบมีด มีการประกอบเครื่องจักรติดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปไม้และทำการแปรรูปไม้ยางพาราเป็นไม้แผ่นบาง (ไม้วีเนียร์) เครื่องจักรทุกตัวมีสภาพพร้อมใช้งานและมีร่องรอยการแปรรูปไม้ อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องอบไม้วีเนียร์ บริเวณรอบ ๆ โกดัง มีเศษเปลือกไม้ยางพาราทิ้งอยู่ทั่วไป
– ในโรงงานพบไม้วีเนียร์ยางพารา จำนวน 75 ตั้ง ปริมาตร 240.825 ลูกบาศก์เมตร
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระทำของบริษัท เดอ ลองมู เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (โดยนายชวี ตงหลง) กับพวก เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐาน ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึด
1. เครื่องจักร 6 รายการ 9 เครื่อง
2. ไม้ยางพาราท่อนจำนวน 1,971 ท่อน ปริมาตร 86.1262 ลูกบาศก์เมตร
3. ไม้วีเนียร์ยางพารา จำนวน 75 ตั้ง ปริมาตร 240.825 ลูกบาศก์เมตร
ไว้เป็นของกลาง รายละเอียดตามภาพถ่ายและเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้นายนพรุจ บุญวิเศษ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้นำตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลรักษาของกลางตามรายการดังกล่าวข้างต้น ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายไม้ของกลางและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน หากของกลางเสียหายหรือสูญหาย นายนพรุจ บุญวิเศษ จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่ง นายนพรุจ บุญวิเศษ ได้รับทราบแล้ว

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้นายไมตรี สุดมี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เฝ้าไร่ เป็นผู้นำเรื่องราวแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ไว้เป็นหลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ร.ต.อ.ไกรแก้ว ขวัญน้อม รอง สว.กก.3 บก.ปทส. รายงาน
6 ส.ค.62

 

Recent Posts