In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

ตามบันทึกสั่ง ผู้กำกับการ 2 บก.ปทส มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวิจักขณ์ แก้วมั่น รองสว ฯปฏิบัติหน้าที่ กก.2 บก. ปทส เป็นตัวแทน เข้าร่วม งานวันสัตว์ป่าและ พืชป่าโลก (World Wiltlife Day)ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ในกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมโดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส)เป็นประธานเปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก โดยมีนายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่า ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่อุทยาน นิสิตนักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

เป็นกิจกรรมที่ สำคัญ ในระดับโลก และ เป็นการร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับนานาประเทศ งานที่สร้างจิตสำนึก ให้ เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าของไทยและของโลก เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยและประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาไซเตส มุ่งมั่นในการอนุวัติอนุสัญญา สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน สืบต่อไป

ร.ต.อ.สุวิจักขณ์ แก้วมั่น 085 668 8087 รายงาน

Recent Posts