In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ( 7 มิ.ย 62 )
ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส. นำโดย ว่าที่ พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.2 บก.ปทส. ร.ต.อ. สุวิจักขณ์ แก้วมั่น สายตรวจจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13(ชลบุรี)
2. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
3. ปลัดอำเภอสัตหีบ
4. เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพเรือ
5. เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียน

ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำเสียไหลลงทะเลบริเวณ นาจอมเทียน ซ.8 (ซอยต้นหาด)ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เขตพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน สรุปผลดังนี้

คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบ
1. อาคารชุด ไพน์ชอร์ส ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี เป็นอาคารชุดประเภท ค. มีห้องพัก จำนวน 44 ยูนิต มีผู้พักอาศัยประจำ 2 ยูนิต มี ปริมาณน้ำเสีย 31 ลบ.ม/วัน ระบบบำบัดน้ำ แบบเติมอากาศ จำนวน 6 บ่อ

2. อาคารชุดView Talay Sands ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ. สัตหีบจ. ชลบุรี เป็นอาคารชุดประเภทค. มีห้องพักจำนวน 12 ยูนิต ปริมาณน้ำเสีย 2.24 ลบ.ม/วัน มีถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปจำนวน 2 ถัง แบบบ่อเกรอะ เติมอากาศ ขนาด 1.5 ลบ.ม3 ถัง น้ำเสีย ผ่านการบำบัดระบบไหลลงท่อพัก ของอาคารซึ่งมีน้ำฝนบางส่วน ลงน้ำบ่อบำบัด คณะผู้ตรวจสอบแนะนำให้สถานประกอบการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและตรวจสอบใบอนุญาต เชื่อมต่อกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียนหรือไม่ต่อไป

3. อาการชุด Water Edge ตั้งอยู่เลขที่ 65 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี เป็นอาคารชุดประเภทค.จำนวน 37 ยูนิต มีผู้พักอาศัยประจำ 3 ห้อง มีปริมาณน้ำเสีย 2.03ลบ.ม/วัน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปชนิดบ่อเกรอะ เติมอากาศ คณะผู้ตรวจสอบพบว่าบ่อ รับน้ำบีอสุดท้าย ของถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป มีขยะในบ่อน้ำบางส่วน จึงขอให้ สถานประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและ ติดต่อบริษัทผู้รับผิดชอบเดินระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามาดูแลระบบต่อไป

คณะผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว อาคารชุด ทั้ง 3 แห่ง ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.สิ่งแวดล้อม 2535 เนื่องจากมีจำนวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง ทั้งสถานประกอบการ ทั้ง 3 แห่งมีระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ คณะตรวจสอบ ได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 1 ตัวอย่าง/และจะเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม อีก 1 ตัวอย่าง ในวันที่ 11 มิ.ย. นี้

อาคารชุดไม่สามารถแสดงใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งได้ จึงได้แจ้งให้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม และประสาน ทต.นาจอมเทียน เรื่องใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อ ต่อไป

คณะผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลการตรวจวัดให้ ทต.นาจอมเทียนรับทราบ

ร.ต.อ.สุวิจักขณ์ แก้วมั่น
รายงาน

 

Recent Posts