In ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

วันนี้ (๑๔พฤษจิกายน ๒๕๖๑ )เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.ร.ต.ต.ธนเสฐฏ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.พร้อมกับพวกชุด ชป.๓ (จันทบุรี-ตราด) โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส. พ.ต.ท.เอกศิษฎ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส. พ.ต.ท.กรวิชญ์ กระแสแสง สว.กก.๒บก.ปทส.ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานประกอบด้วย จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๔(ด่านชุมพล) จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตราด จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๑ (คลองสะตอ) จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๓ (มะนาว) จนท.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖ จนท.กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๑๓ กำนันตำบลนนทรีย์,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ ๑๕ – ๐ – ๑๑ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ ในอัตราไร่ล่ะ ๖๘,๒๔๔.๒๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๖๔๖.๔๗ บาท(หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไมี พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
๒.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมสภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เหตุเกิด บริเวณเขาใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
นำส่ง พงส.สภ.บ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ปจว.ข้อ๑ เวลา๑๑.๐๐น.คดีอาญาที่ ๒๖๙/๒๕๖๑ ลง ๑๔ พฤษติกายน ๒๕๖๑
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญรายงาน

Recommended Posts