In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐น.

ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง(สว.)กก.๒ บก.ปทส.ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง(สว.)กก.๒บก.ปทส.ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒ บก.บก.ปทส.พ.ต.ต.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.๒บก.ปทส.

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
๑.พันเอกจักรพงศ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙
๒.นายบุญส่ง พาณิชอัตรา นายอำเภอแหลมสิงห์
๓.สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเกาะเปริด
๔.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๑(ภาคกลาง)
๕.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๖ (ทุ่งเบญจา)
๖.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จันทบุรี
๗.สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ส่วนแยกแหลมสิงห์
๘.กำนันตำบลเกาะเปริด
๙.เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.ฉก.นย.จบ.แก่งหางแมว

ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ๑๖๐๕.๔๓/๙๕๙๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร้าน Sky View Cafe ท้องที่จังหวัดจันทบุรี ตามที่ได้รับการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ที่ตั้งของร้าน Sky View Cafe บริเวณพื้นที่ ถนนบูรพาชลทิศ ๑๔๔ ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วสงสัยว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าและมีการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

– พื้นที่ตรวจสอบตั้งอยู่บ้านเกาะเปริด หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
– คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดค่าพิกัดบริเวณที่ทำประโยชน์ คิดเป็นเนื้อที่ ๐ – ๒ – ๖๔ ไร่
– นางสุกัญญา ทวีผลสวัสดิ์ ได้นำเอกสารการครอบครอง(ส.ค.๑)มาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่ เนื้อที่ ๕ – ๐ – ๑๐ ไร่
– จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว เปิดกิจการเป็นร้านกาแฟ ขนาดอาคารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
– เจ้าของที่ดินเดิมได้ยืนคำร้องโดยอาศัยหลักฐานเดิมเป็นแบบแจ้งการครอบครอง เนื้อที ๕ – ๐ – ๑๐ ไร่ มีชื่อ นางนาค ถนอมศักดิ์ เป็นผู้แจ้งการครอบครอง ผลการรังวัดของที่ดินนำชี้ในครั้งนี้ ได้เนื้อที่ ๕ – ๒ -๖๒.๘ ไร่ ครอบคลุมแนวเขตสีแดง การนำชี้แนวเขตที่ดินตามรูปแบบแผนที่ดังกล่าวขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้ปกครองท้องที่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ยังไม่รับรองแนวเขตและรับรองการรังวัด ประกอบกับที่ดินอยู่ในพื้นที่หวงห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดแนวเขตหวงห้ามที่เขา หรือภูเขา และปริมลฑลรอบภูเขา หรือเขา ๔๐ เมตร ที่ดินแปลงนี้จึงเป็นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งจะต้องผ่านขบวนการตรวจพิสูตรต่อไป
– ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด แจ้งว่าบริเวณดังกล่าวได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริดไม่ทราบพิกัดและแนวเขตแน่ชัดว่าพื้นที่แนวเขต ณ จุดใด จึงไม่สามารถอนุญาตก่อสร้างได้

ในตอนนี้จึงอยู่ในขั้นตอนของที่ดินจังหวัดจันทบุรีส่วนแยกแหลมสิงห์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด เพื่อดำเนินการรังวัดหาแนวเขตว่าถูกต้อง หรือบุกรุกพื้นที่หรือไม่ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑ – ๐๓๘๕๒๖๗ รายงาน

 

Recent Posts