In การจับกุม กก2, ข่าวเด่น

วันที่ 15 ม.ค.2563 เวลา 10.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธาม ลอยสะเทื้อน รอง ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ต.พรพิทักษ์ พัฒนชัย สว.กก.2 บก.ปทส.
-ชป.1 พระนครศรีอยุธยา นำโดย ร.ต.ต.จุลพนธ์ จันทร์น้อย รอง สว.(ป) กก.2 บก.ปทส.
-ร่วมกับ จนท.ป่าไม้ สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ,จนท.ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา

ได้ร่วมกันตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของโรงเลื่อยจักรบ้านแพน 52 ม.1 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นการต่อเนื่องจากวันที่ 7 ม.ค.2563 ตามที่คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำการอายัดไม้สักท่อน กองที่ 1,2 และ 4 จำนวน 414 ท่อน

รายละเอียดของการตรวจสอบมีดังนี้
-จากการตรวจสอบไม้สักท่อนกองที่ 1 จำนวนที่อายัดไว้ 365 ท่อนมาทำการเปรียบเทียบกับหลักฐานที่นำแสดงและจากการสุ่มตรวจพบว่ามีขนาดใกล้เคียงกันกับหลักฐาน แต่เมื่อนำภาพถ่ายดาวเทียวจากในระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน มาทำการตรวจสอบความหนาแน่นของเรือนยอดไม้เพื่อเปรียบเทียบกับถ่ายขณะตัดไม้สัก พบว่าภาพถ่ายในระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน มีพุ่มเรือนยอดของต้นไม้ไม่ชัดเจนและมีจำนวนน้อย ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าไม้สักท่อนจำนวนดังกล่าวที่อายัดไว้ทั้งหมดจะมาจากที่ดิน ตามเอกสารที่นำมาแสดง

-จากการตรวจสอบไม้สักท่อนกองที่ 2 จำนวน 21 ท่อน ตามบัญชีไม้ที่ได้จัดทำขึ้นไว้นำมาเปรียบเทียบกับหลักฐานที่นำมาแสดง พบว่ารายละเอียดของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า( สป.3)เล่มที่ 179 ฉบับที่ 24 ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เม.ย.2562 แจ้งไม้ที่ปลูก 60 ต้น แต่รายละเอียดของหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า เล่มที่ 5 ฉบับที่ 47 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มิ.ย.2562 ชนิดและจำนวนไม้สัก จำนวน 144 ต้น มีร่องรอยเหมือนถูกแก้ไขเพิ่มเติมในตัวเลขและตัวหนังสือ ซึ่งมีจำนวนที่แจ้งปลูกและแจ้งตัดไม่ตรงกัน

-จากการตรวจสอบไม้กองที่ 4 จำนวน 28 ท่อน ตามบัญชีไม้ที่ได้จัดทำขึ้นไว้นำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับหลักฐานที่นำมาแสดง พบว่ารายละเอียดของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.3)เล่มที่ 178 ฉบับที่ 15 ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มี.ค.2562 แจ้งชนิดไม้ที่ปลูกไม้สัก 44 ต้น ซึ่งในจำนวนตัวเลขมีร่องรอยเหมือนถูกแก้ไข

-คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นร่วมกันว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตรงความเป็นจริงในการตรวจสอบ เห็นควรดำเนินการดังนี้

-มอบหมายให้ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา ทำการอายัดไม้สักท่อนกองที่ 1,2 และ 4 จำนวน 414 ท่อน พร้อมกับมีหนังสือขอความร่วมมือ ทสจ.แพร่ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า(สป.15)ของไม้กองที่ 2และ4 ดังกล่าวว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือตัวเลขหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งรวบรวมรายงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี)เพื่อขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ไม้ทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้สักท่อนกองที่ 1 ว่าเป็นไม้สักท่อนที่ได้มาตามเอกสารหลักฐานหรือไม่ อย่างไรเพื่อจะได้นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ไม้มาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้นายจีรัชญ์พัฒน์ หม่อมงาม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้นำบันทึกการตรวจสอบ/อายัดเพื่อตรวจสอบลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ตาม ปจว.ข้อที่ 6 เวลา 17.40 น.ลงวันที่ 15 ม.ค.63 เป็นหลักฐานในการอายัดเพื่อตรวจสอบต่อไป

ร.ต.ต.จุลพนธ์ จันทร์น้อย 0871533348 รายงาน

Recent Posts