In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ ( ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป) กก.๒บก.ปทส., ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป) กก.๒บก.ปทส. ชุด ชป.๓ (จันทบุรี-ตราด) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส., พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.๒บก.ปทส., พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.๒บก.ปทส.

ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
๑.พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
๓.พนักงานเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด
๔.พนักงานเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒,๓,๔,๔๕
๕.พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗ (ชปศ.๖๑๗)
๖.พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖
๗.พนักงานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
๘.พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ,ตำรวจภูธรเขาสมิง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๓ แปลง
๑. แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๙๓ – ๒ – ๐ ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวม ๑๑,๐๖๓,๘๕๕.๐๐ บาท
๒.แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๖ – ๒ – ๐ ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวม ๒,๒๔๘,๒๗๐.๐๐ บาท
๓.แปลงที่ ๓ เนื้อที่ ๒๕ – ๒ – ๑๓ ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวม ๓,๐๒๑,๒๖๐.๗๓ บาท
รวมเป็นเนื้อที่ตรวจยึด ๓ แปลง ๑๓๘ – ๐ – ๑๓ ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวม ๑๖,๓๓๓,๓๘๕.๗๓ บาท(สิบหกล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

เหตุเกิด แปลงที่ ๑,๒ ป่าชายเลนบ้านหินดาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนบางกระดานบางส่วน
แปลงที่ ๓ ป่าชายเลนบ้านอ่างกระป๋อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าโสม อำเภอแหลมเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโสมบางส่วน

โดยกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด
๑. ฐาน ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฏหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม.๑๔ และ ม.๓๑ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๕๙ ม.๒๖/๔, ๒๖/๕ และ ม.๓๑
๒. ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตตามกฏหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.๕๔ ,๕๕ และ ม.๗๒ ตรี
๓. ฐาน เข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมเสียสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้าม หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน อันเป็นความผิดตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ม.๙ และ ม.๑๐๘ ทวิ
๔. ฐาน กระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฏหมายอันเป็นการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหาย แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายไปนั้น อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๙๗

แปลงที่ ๑ , ๒ นำส่ง พงส.สภ.แหลมงอบ แปลงที่ ๓ นำส่ง พงส.สภ.เขาสมิง จังหวัดตราด ข้อ ปจว./เลขคดี/ ยึดทรัพย์ จะรายงานให้ทราบภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑-๐๓๘๕๒๖๗ รายงาน

 

Recent Posts