In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.

ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส. ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส. ชุด ชป.๓ (จันทบุรี-ตราด) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.๒บก.ปทส.ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
๑.พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
๓.พนักงานเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ – ๔, ๔๕
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ ๑๙ (มทบ. ๑๙)
๕.พนักงานเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ศปป.๔ กอรมน.)
๖.พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด
๗.พนักงานเจ้าหน้าที่กองรักษาความสงบ กองทัพเรือที่ ๓ (ร้อย รส.ทร.ที่ ๓)
๘.พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔
๙.พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
๑๐.พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่ที่ดิน,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันทำการตรวจยึดพื้นที่ รวม ๑๐ แปลง เนื้อที่รวม ๔๒๗ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา คิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐรวม ๕๐,๖๐๘,๘๕๓.๔๙ บาท(ห้าสิบล้านหกแสนแปดพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

๑.แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๕๗ – ๓ – ๑ ไร่ บ้านอีมุย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๖,๘๓๓,๘๕๓.๓๒ บาท

๒.แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๖๖ – ๒ – ๖๘ ไร่ บ้านอีมุย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๗,๘๘๙,๐๖๑.๑๐ บาท

๓.แปลงที่ ๓ เนื้อที่ ๑๐ – ๓ – ๑๒ ไร่ บ้านอีมุย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๑,๒๗๕,๕๙๗.๔๐ บาท

๔.แปลงที่ ๔ เนื้อที่ ๔๖ – ๓ – ๒๙ ไร่ บ้านอีมุย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๕,๕๔๐,๕๐๖.๔๒ บาท

๕.แปลงที่ ๕ เนื้อที่ ๔๕ -๒ – ๖๙ ไร่ บ้านอีมุย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๕,๔๐๔,๔๒๖.๙๒ บาท

๖.แปลงที่ ๖ เนื้อที่ ๒๙ -๐ – ๑๓ ไร่ บ้านไหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๓,๔๓๕,๔๑๕.๗๒ บาท

๗.แปลงที่ ๗ เนื้อที่ ๕๕ – ๒ – ๔๔ ไร่ บ้านนากุ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๖,๕๘๐,๓๓๑.๓๐ บาท

๘.แปลงที่ ๘ เนื้อที่ ๓๖ – ๒ – ๕๙ ไร่ บ้านนากุ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๔,๓๓๖,๔๙๘.๖๗ บาท

๙.แปลงที่ ๙ เนื้อที่ ๖๖ – ๑ – ๒๓ ไร่ บ้านนากุ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๗,๘๔๖,๑๖๖.๔๗ บาท

๑๐.แปลงที่ ๑๐ เนื้อที่ ๑๒ – ๑ – ๕๙ ไร่ บ้านคลองหก หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มูลค่าความเสียหายของรัฐ ๑,๔๖๖,๙๙๖.๑๗ บาท

โดยกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด
๑.ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ อันเป็นพื้นที่ชายฝั่ง โดยไม่ได้รับอนุญาติจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาติตามกฏหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม.๑๔ และ ม.๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ม.๒๖/๔, ม.๒๖/๕ และ ม.๓๑

๒.ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาติจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาติตามกฏหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.๕๔ , ๕๕ และ ม.๗๒ ตรี

๓.ฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการ ก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่กรวด ที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้าม หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน อันเป็นความผิดตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ม.๙ และ ม.๑๐๘ ทวิ

๔.ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดๆโดยมิชอบด้วยกฏหมายอันเป็นการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหาย แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๙๗

เหตุเกิด พื้นที่ หมู่ที่๘,๑๐ ตำบลหนองชิ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

นำส่ง พงส.สภ.ขลุง,สภ.แหลมสิงห์ (ข้อ ปจว.และเลขคดี จะรายงานให้ทราบภายหลัง)
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑ – ๐๓๘๕๒๖๗ รายงาน

 

Recent Posts