In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส., ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.พร้อมกับพวก ชุด ชป.๓(จันทรบุรี-ตราด)ภายใต้อำนวยการของพ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส., พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส., พ.ต.ต.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.๒บก.ปทส.ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑
๓.พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
๔.พนักงานเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔,๔๕
๕.พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖
๖.พนักงานเจ้าหน้าที่ทหารชุดประสานงานประจำพื้นที่กองทัพเรือที่ ๔
๗.พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมการตรวจยึดพื้นที่ รวม ๓ แปลง
๑.พื้นที่ป่าชายเลนบ้านสลัก หมู่ที่๓ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าโสมเนื้อที่ ๑๖-๑-๙๖ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๑,๙๕๑,๒๖๑.๗๐ บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
๒.พื้นที่ป่าชายเลนบ้านสลัก หมู่ที่๓ ตำบลท่าโสม อำเถอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าโสมเนื้อที่ ๒๑-๐-๐๖ไร่ คิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๒,๔๘๖,๗๐๔.๙๕ บาท(สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)
๓.พื้าที่ตรวจยึดป่าชายเลนบ้านสลัก หมู่ที่๓ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าโสมเนื้อที่ ๗๔-๐-๔๙ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ ๘,๗๗๐,๙๑๕.๔๓ บาท(แปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

รวมเนื้อที่ตรวจยึด ๑๑๑-๒-๕๑ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวม ๑๓,๒๐๘,๘๘๒.๐๘ บาท(สิบสามล้านสองแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทแปดสตางค์)

โดยกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด
๑.ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตตามกฏหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา๑๔ และมาตรา๓๑ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา๒๖/๔,๒๖/๕ และมาตรา๓๑
๒.ฐานก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฏหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา๕๔,๕๕ และมาตรา๗๒ ตรี
๓.ฐานเข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้าม หรือทำหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินอันเป็นความผิดตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา๙ และมาตรา๑๐๘ ทวิ
๔.ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฏหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหานแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้นอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา๙๗

เหตุเกิด ป่าชายเลนบ้านสลัก หมู่ที่๓ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าโสม

นำส่ง พวส.สภ.เขาสมิง(ข้อ ปจว. เลขคดี จะรายงานให้ทราบภายหลัง)
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑-๐๓๘-๕๒๖๗ รายงาน

 

Recent Posts