In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้( ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น.

ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป) กก.๒บก.ปทส. ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป) กก.๒ บก.ปทส. ชุด ชป.๓(จันทบุรี-ตราด)

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.๒บก.ปทส.

ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๑.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๕ (ทับไทร)
๒.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จันทบุรี
๓.เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๔ ศปป.๑ (ภาคกลาง)

ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ – ๐ – ๐๘ ไร่ คิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ เป็นเงิน ๔๑๐,๙๓๖.๘๗ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดบาท)

โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

เหตุเกิดที่ บริเวณป่าเขาหินหยาบ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

นำส่ง พงส.สภ.ตกพรม ปจว.ข้อ ๓ เวลา ๑๕.๑๕ น.คดีอาญาที่ ๑๑๕/๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑-๐๓๘๕๒๖๗ รายงาน

 

 

Recent Posts