In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้( ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น.

ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒ บก.ปทส. ชุด ชป.๓(จันทบุรี-ตราด)ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.สมศักดิ์ แก้วทอง สว.กก.๒บก.ปทส.

ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๑.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๒(คลองห้วยแร้ง)
๒.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตราด
๓.เจ้าหน้าทึ่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๓๔ (ฐานบ้านสะพานหิน)

ตรวจยึดของกลางในการกระทำผิด
๑.ไม้พะยุงท่อน จำนวน ๓ ท่อน คิดเป็นปริมาตร ๐.๐๖ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ รวม ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
๒.ไม้พะยุงแปรรูป จำนวน ๓ ท่อน/เหลี่ยม คิดเป็นปริมาตร ๐.๐๑๗ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ รวม ๘,๕๐๐ บาท
รวมไม้พะยุง ๖ ท่อน/เหลี่ยม คิดเป็นปริมาตร ๐.๐๗๗ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ รวม ๒๓,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาท)

โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
มาตรา ๑๑ ฐาน ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงหาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๖๙ ฐานมีไม้พะยูงใว้ในครอบครองซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก ตามมาตรา ๙ อันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

มาตรา ๑๔ ฐาน ทำไม้พะยูงหรือทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เหตุเกิดที่ บริเวณป่าเขาบรรทัด หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัด
นำส่ง พงส.สภ.บ้านท่าเลื่อน ปจว.ข้อ ๕ เวลา ๑๓.๔๕ น.คดีอาญาที่ ๑๕๘/๒๕๖๒ ยึดทรัพย์ที่ ๕๒/๒๕๖๒
ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ ๐๘๑-๐๓๘๕๒๖๗ รายงาน

Recent Posts